Pravo na pristup informacijama

Ako vam se sviđa ova objava, podijelite ju sa svojim prijateljima

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informaciju (Narodne novine, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacija te sukladno članku 5. stvaku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Vukovara uređeno je Zakonom o prvu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice grada Vukovara:

  • Pisanim putem na adresu
  • Turistička zajednica grada Vukovara
  • Službenik za informiranje
  • J.J. Strossmayera 15
  • 32000 Vukovar
  • Putem elektroničke pošte:
  •  info@turizamvukovar.hr
  • jasna.babic@turizamvukovar.hr 
  • Telefonom:
  •  +385 32 442 889 – Službenik za informiranje Turističke zajednice grada Vukovara

Službena osoba za rješavanje i ostvarivanje prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu grada Vukovara je viša stručna suradnica Jasna Babić

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor